O projekte

„Chcete niečo zlepšiť vo svojej komunite a neviete, kde začať? Mládežnícke parlamenty a Rady mládeže sú skvelým spôsobom, ako môžu mladí ľudia ovplyvniť zmeny vo svojich komunitách. Ak chcete mať vstupy do rozhodovania o problémoch vo vašej komunite, môžete sa stať členom miestneho mládežníckeho parlamentu či rady mládeže, aby bol váš hlas vypočutý. Ak chcete vytvoriť komunitu, ktorá povzbudí mládež, aby sa zapojila, alebo ste mladý človek, ktorý hľadá príležitosť na zmenu je tu pre Vás možnosť v mládežníckych parlamentoch a radách mládeže. A nebudeme tam sami. Pomáhajú tam koordinátori a koordinátorky, ktoré majú bohaté skúsenosti.“ povedal člen mládežníckeho parlamentu na národnej konferencií o mládeži, ktorá sa konala v roku 2016 v Žiline.

Po rozbehnutí činnosti viacerých mládežníckych parlamentov a rád mládeže Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR začala sledovať kvalitu misie týchto zoskupení v miestnej komunite ale aj problémy, s ktorými sa boria.

Vďaka dlhoročnej medzinárodnej spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú participácií mládeže v  Českej aj Poľskej republike sme dokázali pomenovať silné stránky aj problémy mladých  a ich koordinátorov pri činnosti a misií mládežníckych parlamentov a rád mládeže.

A tu vznikla myšlienka spoločného riešenia hlavných problémov, ktoré sa stali základom  vzniku medzinárodného projektu:YC2- Youth Councils Yet Coming, ktorý sme realizovali vďaka podpore programu ERASMUS+ v rokoch 2020-2022.

Partnermi projektu boli: Rada mládeže Žilinského kraja (SK), Žilinský samosprávny kraj (SK), Petrklíč Help (CZ), Nadácia Civis Polonus (PL)

Hlavné problémy, ktoré projekt riešil sú:

  • členovia a koordinátori rady mladých a mládežníckych parlamentov nemajú metodickú podporu;
  • tvrdá práca rady mladých a mládežníckych parlamentov sa v spoločnosti neuznáva;
  • rade mladých a mládežníckym parlamentom chýba nástroj na zdieľanie skúseností a budovanie vlastnej špecifickej siete.

Ciele, ktoré sme v projekte dosiahli sú:

  • Zvýšenie metodickej podpory členov a koordinátorov rady mladých a mládežníckych parlamentov ,
  • Zvýšenie povedomia v spoločnosti ( u predstaviteľov obcí, mimovládnych organizácií, tvorcov politík)  o poslaní, úlohe a činnosti rady mladých a mládežníckych parlamentov,
  • Zlepšenie možnosti vytvárania sietí, zdieľania zdrojov a skúseností medzi radami mladých a mládežníckymi parlamentmi.

Cieľové skupiny projektu boli:

  • Primárnou cieľovou skupinou projektu boli členovia rady mladých a mládežníckych parlamentov  – mladí ľudia a ich koordinátori.
  • Sekundárnou cieľovou skupinou boli predstavitelia samosprávy, mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti participácie mládeže, tvorcovia politiky.

Výsledky, ktoré zo spoločného projektu vzišli sú:

Súčasťou aktivít projektu bola aj vzdelávacia aktivita: Pilotné školenie pre členov rady mladých a mládežníckych parlamentov a multiplikačné podujatie – záverečná konferencia, kde všetky výstupy projektu boli prezentované a bola vytvorená dohoda o následnej spolupráci partnerov projektu na skvalitňovaní činnosti rád mládeže a mládežníckych parlamentov, ich sieťovaní a vytváraní vzájomných partnerstiev mladých medzi jednotlivými krajinami.