Council detail

Information about council

Rada mládeže Prešovského kraja
Rada mládeže Prešovského kraja

  Vajanského 17, 080 01 Prešov
  Slovensko
  Marianna Potanovičová
  +421908285263
  rmpk@rmpk.sk

RMPK je občianske združenie, ktoré tvorí sieť organizácií pracujúcich s mládežou a neformálnych skupín na území Prešovského kraja. Venujeme sa mládežníckej participácii na úrovni škôl (školské parlamenty), miest (mládežnícke parlamenty) a kraja (Stredoškolský parlament PSK). Realizujeme neformálne vzdelávania mládeže, a to najmä v oblasti rozvoja mäkkých zručností (napr. kritické myslenie, advokácia, prezentačné, komunikačné zručnosti, práca v tíme, time management a pod.). Našou víziou je aktívna mládež, ktorá bude žiť kvalitný a plnohodnotný život v kraji. Mládež, ktorá využíva ponúkané príležitosti, reálne sa zapája do života na úrovni školy, komunity a kraja, iniciuje pozitívne zmeny, participuje na zmenách k zlepšeniu života mladého človeka v kraji.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments