Council detail

Information about council

Mládežnícky parlament mesta Púchov
Mládežnícky parlament mesta Púchov

  Športovcov 904/9, Púchov 02001
  Slovensko
  Alena Strýčková
  +421907963273
  alenastryckova1@gmail.com

Mládežnícky parlament mesta Púchov má v členskej základni  nominovaných zástupcov ZŠ Mládežnícka, ZŠ Gorazdova, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ s MŠ Slovanská, Gymnázia Púchov a CZŠ sv. Margity.

Ďalej zo SŠ sú  nominovaní zástupcovia SOŠ I. Krasku a SOŠ O a S v Púchove a tiež ďalší mladí ľudia a dobrovoľníci z radov stredoškolákov, ktorí navštevujú stredné školy mimo Púchova  a majú trvalý pobyt v meste Púchov.

Pravidelnými stretnutiami a plánovanými a realizovanými aktivitami napĺňame ciele mládežníckej politiky mesta Púchov, ktoré sú stanovené v Koncepcii práce s mládežou na obdobie 2019 – 2023.

Cieľom stretnutia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov je:

  • plánovanie dobrovoľníckych aktivít pre svoju komunitu
  • zisťovanie potrieb mladých ľudí v meste
  • výmena skúseností medzi mládežníckymi štruktúrami
  • zhodnotenie realizovania aktivít a napĺňania plánu práce
  • participácia na veciach verejných
  • spolupráca so samosprávou

Cieľová skupina: mladí ľudia mesta Púchov vo veku 13 – 30 rokov

Mládežnícky parlament má svoj štatút a vlastnú klubovňu.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments