Council detail

Information about council

Petržalský mládežnícky parlament
Petržalský mládežnícky parlament

  Rovniankova 3, 851 02 Petržalka
  Slovensko
  Bronislava Kováčiková
  +421 903 020 930
  petrzalskymladeznickyparlament@gmail.com

Petržalský mládežnícky parlament bol založený na základe uznesenia
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka číslo 217/2020 zo dňa
09.06.2020. Na základe daného uznesenia bola zriadená pracovná skupina,
ktorá zvolila 20 členov a členiek Petržalského mládežníckeho parlamentu.
Prvé stretnutie PMP sa konalo 8.12.2020. Následne na ďalšom stretnutí bola
zvolená predsedníčka Petržalského mládežníckeho parlamentu Bronislava
Kováčiková a podpredsedovia a podpredsedníčky Alena Potočárová, Jakub
Kuruc, Nasim Badawy a Lujza Reová.

Na prvom zasadnutí sa taktiež určili prvé pracovné skupiny:
• Skupina pre životné prostredie
• Skupina infraštruktúra
• Skupina Kultúra a šport
• Skupina Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania

Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu sa rozdelili do
vytvorených pracovných skupín, dohodli si smer, ktorým sa bude daná skupina uberať a v priebehu roka pracovali na projektoch, ktoré chceli v rámci
skupiny zrealizovať.

Cieľom Petržalského mládežníckeho parlamentu je zastupovať záujmy
mladých ľudí žijúcich na území Petržalky, alebo tým, ktorí sa tu často zdržiavajú (študujúci alebo pracujúci v Petržalke). Taktiež je cieľom Petržalského
mládežníckeho parlamentu pomáhať mladým ľuďom za pomoci edukačných
činností, kultúrnych činností, činností spojených s verejným poriadkom a pod.

Pandémia koronavírusu ovplyvnila fungovanie Petržalského mládežníckeho parlamentu do takej miery, že nebolo možné vykonávať veľkú časť plánovaných aktivít. Vzhľadom k pandemickým opatreniam sa väčšina stretnutí
organizovala v online priestore a aktivity, ktoré boli organizované v rámci
skupín boli za malej účasti členov a členiek.

Petržalský mládežnícky Parlament ako poradný orgán starostu pravidelne
zasadá k materiálom pripravovaným na miestne zastupiteľstvo za účelom
produkovať uznesenia Petržalského mládežníckeho parlamentu k navrhovaným materiálom a príprava vlastných materiálov, ktoré budú zlepšovať život mladých ľudí na území mestskej časti.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments